نظامنامه قانون وكالت

 

نظر به مواد ١ و١٠ و ١٤ و ١٨ و شق دوم از ماده١٩ و مواد ٢٥ و ٢٦و٣٣ و ٤٦ قانون وكالت نظامات ذیل را مقرر می‌دارد:

 

فصل اول- در تعیین وكلا محدود و كارگشایان و درخواست پروانه وكالت

ماده ١

رئیس قسمت تشكیلات وكلا به منظور اجراء تبصره یك قانون وكالت همه ساله قبل از شهریورماه صـورتی با رعایت احتیاجات حوزه‌های قضائی و استعداد وكلا محل تهیه و به وزارت عدلیه پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب مراتب را به عدلیه محل و وكیلی كه محدود گردیده اعلام می‌دارد:

ماده ٢

رئیس تشكیلات وكلا همه ساله از محل‌هائی‌كه بقدر كفایت از وكلا درجات سه‌گانه ندارد صورتی تهیه و پس از تصویب وزارت عدلیه اعلانی برای استحضار داوطلبان كارگشایی منتشر خواهد نمود و موقع امتحان و مواد امتحانیه و تاریخ حضور در مركز را در آن قید می‌نماید.

ماده ٣

برنامه امتحانات كارگشایان عبارت است از:

١.      كلیات قانون اصول محاكمات حقوقی

٢.      كلیات قانون اصول محاكمات جزائی

٣.      كلیات قانون مدنی

٤.      كلیات قانون مجازات عمومی

٥.      كلیات قوانین و نظامنامه‌های ثبت اسناد و املاك

٦.      قانون و نظامات راجعه بوكالت

٧.      كلیات قوانین تجاری

ماده ٤

امتحان كتبی و شفاهی است و حداكثر نمرات شش است. شش خیلی خوب ـ پنج خوب ـ چهار كافی ـ سه قابل قبول ـ دو بد ـ یك خیلی بد.

 ماده ٥

برای قبول شدن در امتحان حداقل معدل كتبی و شفاهی نباید از سه كمتر باشد و معهذا هر داوطلبی كه دارای یك نمره یك یا دو نمره دو باشد مردود است.

ماده ٦

هیئت ممتحنه را وزیر عدلیه از قضاة و استادان دانشكده حقوق تحت نظر مدعی‌العموم كل تشكیل می‌دهد.

ماده ٧

جلسات امتحان در فروردین و مهرماه تشكیل می‌شود.

ماده ٨

نتیجه امتحان ضمن صورتمجلس از طرف هیئت ممتحنه بدفتر كل بازرسی و تشكیلات وكلا ارسال می‌شود.

ماده ٩

دفتر كل بازرسی و تشیكلات وكلا مكلف است مدتی را كه وزارت عدلیه برای اجرای ماده یك قانون وكالت و تطبیق وضع وكلا هر محل با ماده مزبور تعیین می‌نماید در مجله رسمی و عدلیه محل اعلام و مرجع تسلیم اوراق و درخواست و شرایط آن را تعیین نماید.

ماده ١٠

پاركه‌های ولایات و امنای صلح در نقاطی كه پاركه نیست مكلفند اوراق و درخواست پروانه وكالت و ضمائم آن را بلافاصله پس از انقضاء مهلت به قسمت تشكیلات وكلا بفرستند.

ماده ١١

درخواست پروانه وكالت باید دارای ضمائم ذیل باشد.

١.      چهار قطعه عكس

٢.      قبض ودیعه وجه تمبر پروانه مورد درخواست

٣.   مستندات درخواست از قبیل تصدیق سنین سابقه وكالت یا تصدیق سنین سابقه قضائی یا رونوشت مصدق مدارك معلومات ـ مرجع صدور تصدیق سابقه وكالت قسمت تشكیلات وكلا و سابقه قضائی یا خدمات اداری، اداره كارگزینی مربوطه است.

 ماده ١٢

در صورتیكه دانشنامه لیسانس از دانشكده‌های خارجه صادر شده باشد تصدیق شورایعالی معارف كه حاكی از ارزش دانشنامه باشد و ترجمه آن نیز لازم است.

ماده ١٣

هرگاه تقاضانامه ناقص باشد اخطاری برای رفع نواقص از طرف رئیس قسمت تشكیلات وكلا می‌شود كه در ظرف مده ده روز نواقص را مرتفع نماید پس از انقضاء مدت مزبور در صورتیكه تقاضاكننده رفع نواقص ننموده باشد و فرصت مندرج در ماده ٩ نیز منقضی شده باشد دیگر درخواستی از تقاضاكننده پذیرفته نمی‌شود.

ماده ١٤

قسمت تشكیلات وكلا برای تشخیص صلاحیت و درجه تقاضاكننده اوراق مخصوصی باید ترتیب بدهد و رای رئیس دفتر كل بازرسی و تشیكلات وكلا را بوسیله آن بتقاضاكننده ابلاغ نماید.

ماده ١٥

ابلاغ مزبور ممكن است در دبیرخانه دفتر كل بازرسی و تشكیلات وكلا و یا بوسیله مامورین ابلاغ یا دفتر محاكم یا پاركه‌های ولایت بعمل آید در هر سه صورت ابلاغ كننده باید تاریخ ابلاغ و امضاء كسی را كه باو ابلاغ شده تصدیق نماید و در صورتیكه ابلاغ شونده از رؤیت استنكاف نماید استنكاف او را بنویسد.

ماده ١٦

تقاضای رسیدگی از محكمه انتظامی كه در ماده١٢ قانون وكالت مقرر است بوسیله عرضحال بعمل می‌آید و هرگاه معترض مستنداتی داشته باشد و ضمیمه عرضحال ننماید پس از ابلاغ عرضحال به قسمت تشكیلات وكلا دیگر سندی از او پذیرفته نخواهد شد.

ماده ١٧

عرضحـال باید در دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن را دفتر دیوانعالی تمیز در ظرف پنج روز از تاریخ وصول به قسمت تشكیلات وكلا بفرستد.

 ماده ١٨

هرگاه جهت اختلاف صلاحیت علمی تقاضاكننده برای شغل وكالت یا برای درجه مورد تقاضای او باشد محكمه انتظامی اختیاری از معلومات از بعمل خواهد آورد اختیار مزبور كتبی و شفاهی است و هرگاه راجع بصلاحیت اخلاقی تقاضاكننده باشد محكمه عالی انتظامی اظهارات نماینده دفتر كل بازرسی وكلا را استماع خواهد نمود.

ماده ١٩

مفاد رای دفتر كل بازرسی در صورتی كه مبنی بر رد باشد باید به محاكم و مراجع قضائی و ثبت اسناد اطلاع داده شود كه شخص مردود را بوكالت نپذیرند و در صورتیكه رای مزبور از طرف محكمه انتظامی نقض شود باید مراتب به محاكم و مراجع قضائی اعلام گردد.

ماده ٢٠

متن سوگندنامه كه بموجب ماده ١٤ قانون وكالت مقرر است بنحو ذیل است:

اینجانب امضاء كننده ذیل خداوند متعال را شاهد گرفته قسم یاد می‌نمایم كه قوانین و نظامات مخصوصا قوانین و نظامات مربوطه بشغل وكالت را همیشه محترم شمرده و كوچكترین اقدامی برعلیه تامین قضائی و شرافت قضاوت و وكالت ننمایم و در حفظ حیثیات شغلی كه بدان نائل شده‌ام ساعی و جز عدالت و احقاق حق منظور دیگر نداشته باشم و نسبت به‌مقامات قضائی و اداری رعایت احترام را نموده راستی و پاكدامنی را در كلیه امور شخصی و اداری و كارهای مرجوعه رویه خود قرار دهم و در امور راجعه نظریات خصوصی را داخل ننموده و پیرامون كینه ورزی و انتقامجوئی نگردیده و همیشه مدافع از حق و صلح طلب باشم ـ شرافت من وثیقه اجراء این سوگندنامه است.

ماده ٢١

پروانه وكالت پس از اجراء سوگند كه مطابق آئین‌ فوق بعمل می‌آید بوكیل داده می‌شود.

ماده ٢٢

در هر حوزه كه اجراء قانون وكالت تمام شده باشد وكلا آن حوزه در حضور هیئتی كه در ماده٢٣ مقرر است سوگند یاد خواهند نمود.

ماده ٢٣

هیئت مندرج در ماده ٢٢ مركب اسـت از رئیس محكمه عالی انتظامی و رئیس و مدعی‌العموم استیناف و رئیس و مدعی‌العموم محكمه وكلا و رئیس و مدعی‌العموم بدایت مركز رئیس و مدعی‌العموم استیناف و رئیس و مدعی‌العموم بدایت و یكنفر از امناء صلح محدود و در مقر حوزه‌های استیناف ولایات رئیس و مدعی‌العموم بدایت و یك نفر از امناء صلح یا اعضاء علی‌البدل با یكی از مستنطقین به انتخاب رئیس عدلیه با رعایت تقدم رتبه برای مقر حوزه‌های ابتدائی.

ماده ٢٤

محل و روز و ساعت حضور برای مراسم سوگند از طرف دفتر كل بازرسی و تشكیلات وكلا تعیین و باعضاء هیئت و وكلا عدلیه اطلاع داده می‌شود.

ماده ٢٥

اعضاء هیئت یا لباس رسمی قضاوت و وكلاء عدلیه با لباس مخصوص بنحویكه در فصل پنجم مقرر است باید حاضر شوند.

ماده ٢٦

جلسه سوگند علنی است.

ماده ٢٧

وكلاء بترتیب درجه و رعایت حروف تهجی نام خانوادگی یكان یا دسته دسته (دسته عبارت از ٣ الی ٥ نفر است) به تشخیص هیئت سوگند یاد می‌نمایند.

ماده ٢٨

سوگندنامه در موردیكه وكلا یكان یكان سوگند یاد نمایند بوسیله خود وكیلی كه سوگند یاد می‌نماید قرائت می‌شود، سپس عده‌ای كه سوگند یاد می‌نمایند دست راست را بلند كرده عبارت ذیل را به صدای بلند ادا می‌نماید (به همین مراتب سوگند یاد می‌كنم) پس از آن ذیل سوگندنامه را امضاء می‌كنند.

ماده ٢٩

بلافاصله پس از مراسم سوگند اسامی اشخاصی كه سوگند یاد نموده‌اند ضمن صورتمجلس به قسمت تشكیلات وكلا اطلاع داده می‌شود.

 ماده ٣٠

رئیس قسمت تشكیلات وكلاء در مركز و مدعیان عمومی بدایت در ولایات مامور اجرای این آئین‌ هستند.

 

فصل دوم ـ در تشكیلات كانون وكلا و معاضدت قضائی

 

ماده ٣١

رئیس دفتر كل بازرسی و تشكیلات وكلا در هر حوزه كه تشكیل كانون وكلاء را لازم بداند پیشنهادی با ذكر دلائل لزوم بوزارت عدلیه تقدیم می‌كند تا در صورت تصویب اقدام بتشكیل كانون نماید.

ماده ٣٢

برای اجرای شـق اول ماده ١٩ قانون وكالـت كانون وكلاء می‌تواند دارای قسمتهای مختلفه باشد و همچنین مجاز است برای ترقی علمی وكلا نشریات حقوقی داشته و جلسات خطابه با حضور رئیس پاركه وكلاء در مركز و مدعی‌العموم بدایت در ولایات تشكیل دهد.

ماده ٣٣

تعداد اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره نصف اعضاء اصلی است و اسامی اعضاء اصلی و علی‌البدل باید در مجله رسمی اعلان شود.

ماده ٣٤

مؤسسه معاضدت قضائی در مركز است و دارای شعب ذیل می‌باشد:

١.      دبیرخانه

٢.      شعبه عرایض

٣.      شعبه قضائی

ماده ٣٥

كاركنان معاضـدت قضائـی باید حتی‌المقـدور از بین وكلا عدلیه انتخاب شوند ممكن است برای آنها حق‌الزحمه در بودجه كانون منظور شود.

 ماده ٣٦

تقاضای معاضدت به دبیرخانه مؤسسه مزبور داده می‌شود كسانی كه دور از مركز ـ معاضدت قضائی هستند می‌توانند مستقیماً یا توسط كانون محل در صورتی كه تشكیل شده باشد و یا به وسیله دفتر عدلیه اقامت خود را تقاضا نماید. در اینصورت كانون یا دفتر عدلیه محل موظف است تقاضانامه را بانضمام مستندات و مداركی كه بموجب ماده ( ) این نظامات مقرر است در اسرع اوقات بدبیرخانه معاضدت قضائی ارسال دارند.

ماده ٣٧

در صورتی‌كه معاضدت قضائی لازم بداند كه توضیحاتی از تقاضاكننده بخواهد مشارالیه بوسیله نامه یا اخطار احضار می‌شود ولی هرگاه اقامتگاه متقاضی خارج از مركز معاضدت قضائی باشد تحقیـقـات بوسیله یكی از وكلا یا دفتر عدلیه محل یا پاركه‌ محل اقامت تقاضاكننده بعمل می‌آید.

١.      تصدیق از معتمدین یا كلانتری محل اقامت تقاضاكننده مبنی بر عدم قدرت او برای تادیه حق‌الوكاله.

٢.      رونوشت مدارك دعوی

ماده ٣٨

معاضدت قضائی می‌توانند تحقیقاتی در دلائل دعوی بنماید و هرگاه تشخیص دهند كه مقصود تقاضاكننده سوء استفاده و شرخری است از تعیین وكیل خودداری و تقاضا را رد می‌نماید.

ماده ٣٩

درصورت رد تقاضاكننده می‌تواند در ظرف١٠روز به‌هیئت‌مدیره كانون شكایت كند رای هیئت مدیره قطعی است.

ماده ٤٠

كلیه ارجاعاتی كه از طرف معاضدت قضائی در حدود صلاحیت مؤسسه به وكلا یا دفاتر عدلیه یا پاركه می‌شود باید به اسرع وقت انجام گردد.

 ماده ٤١

شعبه عرایض پس از وصول عرضحال به طریق ذیل اقدام خواهد نمود:

هرگاه عرضحال ناقص باشد نواقص آنرا بدفتر دستور خواهد داد و اگر عرضحال كامل باشد عقیده خود را در پیشرفت دعوی خواهد نوشت در صورتیكه پیشرفت داشته باشد آنرا به شعبه قضائی تسلیم خواهد نمود.

شعبه قضائی وكیلی را برای تقاضاكننده معین می‌نماید.

ماده ٤٢

ابلاغات در٣ نسخه صادر می‌شود.

نسخه اول بتقاضاكننده داده خواهد شد و نسخه ثانی در پرونده مربوطه بایگانی و نسخه ثالث برای ابلاغ به وكیل انتخابی به دفتر كانون ارسال خواهد شد.

ماده ٤٣

وكیل منتخب مكلف است قرارداد حق‌الوكاله تنظیم بوده نسخه دوم آنرا با رسید وكالتا بدبیرخانه معاضدت قضائی بفرستند و پس از ختم دعوی در صورتیكه موكل محكوم‌له واقع شود و خمس حق‌الوكاله را كه در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و بصندوق كانون ایصال دارد مگر اینكه ثابت نماید در بافت حق‌الوكاله قانونا غیرمقدور است.

ماده ٤٤

وكیل انتخابی باید از جریان كار مرجوع شعبه قضائی را مطلع دارد.

ماده ٤٥

وكیل انتخابی می‌تواند از شعبه قضائی مؤسسه راجع بطرز اقداماتی كه لازم است مشورت كند.

ماده ٤٦

در مواردی كه انجام مقدمات و تشریفات مربوط بمعاضدت قضائی موجب انقضاء موعدی از تقاضاكننده بشود رئیس كانون می‌تواند مستقیما وكیل انتخاب نماید مشروط بر اینكه تقاضانامه از حیث ضمائم كامل باشد.

 ماده ٤٧

قرارداد حق‌الوكاله معاضدتی باسم معاضدت قضائی تنظیم می‌شود و مأمور وصول حق كانون محاسبات مؤسسه مزبور است.

ماده ٤٨

نمونه اوراق تقاضانامه و سایر اوراق مربوط به امور معاضدت را هیئت مدیره كانون تعیین خواهد نمود.

ماده ٤٩

دفتر معاضدت مكلف اسـت اطلاعاتی كه از طـرف وكیل انتخابی واصل می‌شود به موكل ابلاغ نماید.

 

فصل سوم ـ در ترفیع

 

ماده ٥٠

وزارت عدلیه همه ساله برای اجرای ماده٢٦ قانون وكالت و نظارت در ترفیع وكلا كمیسیون تشكیل می‌دهد اعضاء كمیسیون عبارتند از: رئیس و مدعی‌العموم و اعضاء محكمه وكلا رئیس اداره حقوقی و رئیس اداره نظارت و رئیس قسمت تشكیلات وكلا كه سمت منشی‌گری كمیسیون را نیز خواهد داشت.

ماده ٥١

وكلائی كه از حیث مدت مقرر در شق یك ماده ٢٦ قانون وكالت از نظر معلومات خود را مستحق ترفیع می‌دانند باید منتهی تا آخر اسفندماه به قسمت تشكیلات وكلاء تقاضانامه بدهند و اداره مزبور باید منتهی تا آخر فروردین‌ماه صورت اسامی آنان را تنظیم و با اظهارنظر نسبت به مدت اشتغال در درجه‌ای كه برای هر یك تعیین شده و سوابق اخلاقی و درجه علمی آنان تنظیم و تسلیم كمیسیون ترفیع نماید. به تقاضانامه‌های واصله پس از موعد فوق ترقیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ٥٢

كمیسیون ترفیع می‌تواند لدی‌الاقتضا از معلومات تقاضاكننده ترفیع اختیار نماید.

ماده ٥٣

كمیسیون ترفیع نظر خود را باید منتهی تا آخر خردادماه به‌رئیس دفتر كل بازرسی و تشكیلات وكلاء كتبا اشعار دارد اسامی مرفعین در مجله رسمی درج می‌شود.

 

فصل چهارم ـ در تكالیف و تشكیلات دارالوكاله

 

ماده ٥٤

وكلا عدلیه مكلفند محل سكونت خود را كتبا به قسمت تشكیلات وكلا اطلاع دهند و در صورتیكه محل سكونت خود را تغییر دهند مراتب را با قید محل اقامت جدید در ظرف ٢٤ ساعت مزبور بنویسند.

ماده ٥٥

وكلا مكلفند دارای دفاتر ذیل باشند.

١.      دفتر ثبت

٢.      دفتر رسید اسناد موكلین

٣.      دفتر درآمد و هزینه دارالوكاله و موكلین

دفاتر مزبور مطابق دستور قسمت تشكیلات وكلا تنظیم و نگاهداری خواهد شد و باید در اولین اخطار قسمت مزبور یا پاركه‌ وكلا ارائه و تسلیم شود.

ماده ٥٦

وكلا عدلیه مكلفند برای هرگونه وجهیكه از موكل بمنظور حق‌الوكاله یا مخارج محاكمه یا مسافرت و یا سایر مخارج قانونی دریافت می‌كنند قبض رسید مخصوص كه مطابق نمونه موجود در دفتر كانون وكلاء است بموكل بدهند و صریحا قید نمایند وجه ماخوذه بابت‌ حق‌الوكاله است یا سایر مخارج قانونی.

ماده ٥٧

وكلا باید در مقابل هر سندی كه از موكل دریافت می‌كنند اعم از اینكه سند مزبور اصل باشد با رونوشت مصدق رسیدی مطابق نمونه مخصوص كه در كانون وكلا موجود است بموكل بدهند و نوع سند و مفاد و تاریخ آن را در ورقه رسید قید نمایند.

ماده ٥٨

وكلا مكلفند همه ساله در مهر و فروردین ماه صورت حساب ششماه گذشته را برای موكل بفرستند صورت حساب تفصیلی است و رونوشت آن در پرونده مربوطه بموكل بایگانی می‌شود.

 ماده ٥٩

وكلا مكلفند در ظرف٢٤ ساعت پس از اعلام تعلیق پروانه وكالت و دفاتر وكالتی خود را در مركز به قسمت تشكیلات وكلا و در ولایات به مدعیان عمومی كه سمت نمایندگی دفتر كل بازرسی و تشكیلات وكلاء را دارند تسلیم نمایند كه تعیین تكلیف قطعی آنها در پرونده آنها بایگانی شود این ماده شامل اشخاصی كه قبل از اجراء قانون وكالت معلق گردیده‌اند نیز می‌باشد و تا تعیین تكلیف قطعی پروانه و دفاتر در پرونده وكیل معلق موقتا بایگانی می‌شود متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محكوم خواهد شد.

ماده ٦٠

وكلا عدلیه و كارگشایان نباید بالاتر از درجه‌ای كه دارند قبول وكالت نمایند.

ماده ٦١

وكلا عدلیه و كارگشایان نباید:

١.      در امور وكالتی ایجاد وسائط نمایند.

٢.      برای تعویق حق طرف از وكالت موكل استعفا داده و سپس بوسیله وكالتنامه جدیدی همان دعوی را تعقیب نمایند.

٣.   برای تطویل محاكمه و تعویق در احقاق حق ادعای جعل و یا تعیین جاعل نمایند و یا بطوركلی موجبات تطویل محاكمه را فراهم آورند.

ماده ٦٢

وكلا مكلفند لوایح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوص كه در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوكاله مربوطه را قید كرده باشند به محاكم تسلیم نمایند و حتی‌المقدور ماشین تحریر استعمال نموده و یا مكاتبات را با خط خوب و خوانا بنویسند.

ماده ٦٣

وكلا مكلفند وكالتنامه‌هائیكه از موكلین دریافت می‌دارند طبق اوراق مخصوصی كه برای اینكار مقرر است تنظیم و به موكل بدهند متخلف در وحله اول به سه ماه انفصال و در صورت تكرار ممنوع‌الوكاله خواهد شد.

 ماده ٦٤

وكلا درجه اول مكلفند برای پذیرائی موكلین و انجام وظایف وكالتی خود دارای دارالوكاله كه مطابق نظامنامه ذیل باشد باشند:

١.  محل آن مناسب و به قسمت تشكیلات وكلا اطلاع داده شده باشد.

٢.  لااقل دارای یكنفر وكیل كه سمت معاونت دارالوكاله را خواهد داشت باشد و به اندازه كافی عضو تحریری داشته باشد.

٣.  همه روزه لااقل چهارساعت برای پذیرائی ارباب رجوع مفتوح و ساعت پذیرائی در درب ورود اعلام شده باشد و یكنفر عضو برای انجام تقاضای ارباب رجوع حاضر باشد.

٤.  دارای ثبت و بایگانی منظم باشد و برای هر موكل پرونده كه محتوی كلیه اقداماتی كه شده باشد.

٥.  دفتر نماینده بنام موكلین داشته باشند.

ماده ٦٥

وكلا عدلیه نباید به هیچ عنوان و عذری عرضحال كه از حیث تمبر ناقص باشد به محاكم تقدیم دارند.

 

فصل پنجم ـ در لباس

 

ماده ٦٦

وكلا درجه اول و دوم عدلیه مكلفند در موقع محاكمات جنائی و در سایر محاكماتی كه قضاة با لباس قضائی هستند و همچنین در مواردی كه از طرف قسمت تشكیلات وكلا به آنها ابلاغ می‌شود با لباس مخصوص وكالت حاضر شوند استعمال لباس وكالت غیر از موارد فوق ممنوع است.

ماده ٦٧

لباس مخصوص وكالت عبارت است از لباده وكلا مشگی و یقه‌لب شكسته سفید و دستمال گردن سفید چین‌دار مطابق نمونه كه در قسمت تشكیلات و كلا موجود است با شلوار و كفش و جوراب مشگی استعمال می‌شود.

 ماده ٦٨

داشتن لباس وكالت برای وكلا درجه اول و دوم اجباری است:

ماده ٦٩

لباس اعضای هیئت مدیره دارای مشخصات ذیل است:

مغزی طلائی در طرفین پارچه كه از شانه چپ بطرف جلو آویخته شده (اپی‌تژ) و علامت كانون كه روی آن در قسمت پائین ملیله دوزی شده باشد.

دوره كلا و روی (اپی‌تژ) لباس رئیس كانون ملیله‌دوزی بشكل برگ و گل سرخ كه طرفین آن دارای نوار ملیله دوزی بعرض ٢ سانتیمتر است.

لباس نایب رئیس مطابق لباس رئیس است باستثناء ملیله‌دوزی طرفین برگ سرخ.

ماده ٧٠

علامت ممیزه لباس وكلائی كه دارای درجه علمی لیسانس هستند عبارت از پوست سفیدی است به عرض شش سانتیمتر كه در آخر (اپی‌تژ) در جلو و پست دوخته می‌شود اعضاء مؤسس كانون مركزی می‌توانند علامت كانون را در روی (اپی‌تژ) استعمال نمایند. برای استعمال علائم ممیزه مندرجه در این ماده باید قبلاً از طرف دفتر كل بازرسی و تشكیل وكلا تحصیل اجازه نمود.

 

فصل ششم ـ نظامنامه مربوطه بحق‌الوكاله و هزینه مسافرت

 

ماده ٧١

حق‌الوكاله امور حقوقی و میزان خسارتی كه محكوم‌له می‌تواند از محكوم‌علیه از این بابت مطالبه نماید مطابق تعرفه ذیل است:

١.  در دعاوی‌كه میزان مدعا به آن تا پانصدریال است صدی ده از مدعابه

٢.  در مواردی كه مدعا‌به بیش از پانصدریال باشد برای تمام مراحل ابتدائی و استیناف و تمیز تا ده هزارریال

صدی نه از مدعابه

تا پنجاه هزارریال صدی هشت از مدعابه

تا دویست هزارریال صدی هفت از مدعابه

تا پانصدهزارریال صدی شش از مدعابه

از پانصدهزارریال به بالا صدی پنج.

٣.      برای حق‌الوكاله دعاوی تقابل یا جلب ثالث و جواب ثالث نصف میزان تعرفه فوق است.

ماده ٧٢

حق‌الوكاله مزبور نیسبت به هر یك از مراحل ابتدائی و یا استینافی و یا تمیزی بطریق ذیل معین خواهد شد:

برای مرحله ابتدائی صدی ٥٠

برای مرحله استینافی صدی٣٠

برای مرحله تمیزی صدی ٢٠

ماده ٧٣

در مواردی كه حق‌الوكاله مربوط بدعوائی است كه به یكی از طرق ذیل خاتمه یافته است بدین ترتیب تقسیم می‌شود:

١.      برای ابطال عرضحال ربع حق‌الوكاله مرحله بدوی وكیل مدعی‌الیه.

٢.      برای سقوط دعوی در استیناف نصف حق‌الوكاله مرحله استینافی برای وكیل مستانف علیه.

٣.      برای صدور حكم غیابی در هر مرحله نصف آنچه برای آن مرحله مقدور است.

٤.   برای صدور قرار قبول مرور زمان نصف آنچه مطابق این فصل برای مرحله مقرر است كه قراردادن آن مرحله صادر شده.

٥.   برای سقوط حق اعتراض بثبت نصف آنچه مطابق این فصل برای محله‌ای مقرر است كه قراردادن آن مرحله صادر شده است.

ماده ٧٤

در صورت عزل وكیل از طرف موكل قبل از ختم مرحله‌ای و همچنین در امور حقوقی كه مدعابه‌ مالی نداشته و در امور جزائی مطلقا تعیین میزان حق‌الوكاله و خسارات تا٢ هزارریال با محكمه صادركننده حكم یا قرار است ولی در صورتیكه نظر محكمه بیش از مبلغ فوق باشد محكمه انتظامی وكلا در تعیین میزان حق‌الوكاله صلاحیت خواهد داشت. هرگاه نظر پاركه وكلا موافق با نظر محكمه انتظامی وكلا نباشد. حل اختلاف با وزیرعدلیه خواهد بود.

 ماده ٧٥

هزینه مسافرت وكلا عدلیه و كارگشایان مطابـق تعرفه ذیل است:

١.      برای وكلا درجه اول كیلومتری یك‌ریال و پنجاه دینار ـ و روزی ٢٢ریال بعنوان فوق‌العاده.

٢.      برای وكلا درجه دوم كیلومتری یك ریال و ٢٥ دینار باضافه هیجده ریال بعنوان فوق‌العاده.

٣.      برای وكلا درجه سوم كیلومتری (٧٥ درینار) و روزی ١٤ ریال بعنوان فوق‌العاده.

٤.      برای كارگشایان كیلومتر٥٠ دینار و روزی١٠ ریال بعنوان فوق‌العاده.

ماده ٧٦

وكلا عدلیه نباید ضمن قرارداد حق‌الوكاله هزینه محاكمه عدلیه را عهده‌دار شوند ولی در عین حال می‌توانند به موجب رسید جداگانه مبلغی از موكل یا نماینده او برای مخارج مزیور بطورعلی‌الحساب دریافت نمایند مشروط بر اینكه صورت مخارج را طبق این نظامنامه برای موكل بفرستد.

ماده ٧٧

راجع به حق‌الوكاله‌های امور جزائی و دعاوی كه میزان مدعابه معین نداشته و قبل از تاریخ اجراء این نظامنامه تصفیه نگردیده باشد باید مطابق این نظامنامه رفتار شود.

ماده ٧٨

گرفتن هرگونه سند رسمی یا عادی از موكل بجای قرارداد حق‌الوكاله از قبیل سند ذمه یا شرطی و یا چك بوعده یا فته طلب و غیره اعم از اینكه گرفتن اسناد مزبور برای تمام یا قسمتی از حق‌الوكاله باشد و همچنین تنظیم قرارداد حق‌الوكاله بر طبق اوراقی سوای آنچه بموجب قانون وكالت و این نظامنامه مقرر می‌باشد ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه٥ به بالامحكوم خواهد شد و هرگاه ثابت شود كه این عمل بطور ساختگی و حیله انجام شده از قبیل آنكه سند در ظاهر بنام دیگری تنظیم و گرفته شده و در باطن مربوط به وكیل بوده اسـت متخلف محروم‌الوكاله خواهد شد.

ماده ٧٩

انتقال قرارداده حق‌الوكاله به دیگری مادام كه كار انجام و خاتمه نیافته اعم از اینكه انتقال گیرنده وكیل باشد یا نه بدون رضایت موكل ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محكوم خواهد شد.

 ماده ٨٠

شركت در مدعابه برای وكلا عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه٤ به بالا محكوم خواهد شد و در صورتی‌كه ثابت شود این عمل بطورساختگی و حیله انجام یافته از قبیل آنكه شركت در مدعا‌به بنام دیگری است و در باطن مربوط بخود وكیل می‌باشد مجازات وكیل متخلف از درجه٥ به بالا خواهد بود.