تخلفات انتظامی وکلا

 

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

١-اخطار کتبی

٢-توبیخ با درج در پرونده

٣-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

٤-تنزل درجه

٥-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال

٦-محرومیت دائم از شغل وکالت

 

تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ١ و ٢ است.

 

 مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٣:

·        انجام وکالت بدون تمدید پروانه

·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد

·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه

·        عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها

·        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل

·        عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری

·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول

·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول

 

 

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٤:

·        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل

·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد

·        انجام وکالت بدون تمدید پروانه

·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه

·        اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن

·        معرفی خود با درجه بالاتر

·        تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده

·        تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)

·        عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد

·        قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است

·        قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد

·        استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی

·        اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص

·        عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد

·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم

·        تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است

·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم

 

 

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٥:

·        قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)

·        افشاء اسرار موکل

·        تخلف از قسم

·        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول

·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم

·        عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه

·        شرکت در مدعی به

·        انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری

·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم

 

 

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٦:

·        مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل

·        قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است

·        تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن

·        اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده

·        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم

·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم

·        عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه

·        شرکت در مدعی به

·        انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری